Vietnamist Role

Một tên miền của Vietnamist.com giúp thành viên chuyển đổi các chức danh, chức vụ, danh hiệu kiểu cũ thành các tên miền dạng YourCVname.role.vn/title luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn

Role.vn là một tên miền của Vietnamist.com giúp các thành viên số hóa các chức danh, chức vụ, danh hiệu kiểu cũ thành các tên miền dạng YourCVname.role.vn/title trong đó title là chức danh, chức vụ, danh hiệu của bạn. Ví dụ:

Thay vì phải ký tên theo kiểu cũ là "TS. Your Name" thì bạn có thể ký tên theo kiểu mới là YourCVname.role.vn/doctor. Cách ký tên kiểu cũ không chỉ đích danh một ai vì có rất nhiều người trùng tên Your Name, còn cách ký tên kiểu mới giúp mọi người đều có thể bấm vào link ký tên dẫn về một trang có đầy đủ các thông tin về chức danh do bạn tự cập nhật. 

Vui lòng đăng ký tên miền này tại pub.cupVN.com