Rule.DanhHieu.com

Cách phong và thu hồi tên miền danh hiệu của DanhHieu.com

Link: Rule.danhhieu.com / NoiQuy.danhhieu.com

Quy trình phong danh hiệu

Bước 1: bạn cần trở thành một 'hạt giống Quốc Khí' để được tentuoi.com tạo website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com. Trên trang lược sử sẽ luôn có nút "Gửi đánh giá" để mọi người gửi bình bầu các danh hiệu cho bạn trong một biểu mẫu. Biểu mẫu này cũng có thể truy cập nhanh bằng tên miền YourName.binhbau.com

Bước 2: nếu bạn chắc chắn đã có ít nhất 3 người gửi bình bầu qua biểu mẫu YourName.binhbau.com cho một danh hiệu nào đó thì có thể đăng ký xét danh hiệu đó tại DangKy.danhhieu.com để gửi kèm các minh chứng về thành tựu của bạn. 

Sau khi nhận yêu cầu xét danh hiệu của bạn, ban thư ký sẽ xét các điều kiện khác của bạn như:

Tất cả hình ảnh minh chứng mà bạn gửi luôn được đăng công khai trên lược sử YourName.luocsu.com để mọi người kiểm tra lại. 

Nếu bạn đồng ý nhận danh hiệu mà bạn đủ điều kiện được phong thì một số đánh giá tiêu biểu của mọi người sẽ được đăng lên lược sử YourName.luocsu.com để làm minh chứng cho việc phong danh hiệu đó. 

Lưu ý: bạn không nên nhờ những người lạ bình bầu cho bạn và cũng không nên bình bầu cho những người mà bạn không biết chắc năng lực của họ vì tất cả sẽ bị canhcao.com rất nghiêm khắc theo nội quy thu hồi tên miền danh hiệu bên dưới. 

Thu hồi và trả lại tên miền danh hiệu

Nếu tên miền danh hiệu YourName.domain.vn bị thu hồi hoặc trả lại thì tên miền đó không còn được trỏ lên website YourName.tentuoi.com nữa mà được trỏ sang một trang mới để thông báo với mọi người tên miền đó đã bị thu hồi hoặc trả lại từ ngày nào. 

A. Thu hồi tên miền danh hiệu

Bất cứ khi nào Ban ThanPhien.com nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về bạn tại biểu mẫu YourName.thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho DanhHieu.com để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho bạn. 

Xin lưu ý: nếu bạn bị thu hồi một tên miền danh hiệu nào đó thì tất cả những người đã bình bầu danh hiệu đó cho bạn cũng bị sẽ thu hồi tất cả các tên miền danh hiệu mà họ đang có. Vì vậy, chỉ nên bình bầu danh hiệu cho một người khi bạn biết chắc rằng họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó và sẽ không bao giờ bị thu hồi. 

Chúng tôi sẽ chuyển những than phiền về việc bạn vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam cho Cục an ninh mạng xử lý và sẽ thực hiện theo những yêu cầu của Cục an ninh mạng Việt Nam đối với website YourName.tentuoi.com như khóa tài khoản có thời hạn, khóa tài khoản vô thời hạn, hoặc thu hồi vĩnh viễn tên miền này. 

Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn và lưu giữ vĩnh viễn sự cảnh cáo đó lên trang YourName.canhcao.com.

B. Trả lại tên miền danh hiệu

Nếu bạn tự thấy rằng mình không còn xứng đáng với một danh hiệu nào nữa thì hãy trả lại tên miền danh hiệu đó trước khi bị thu hồi làm liên lụy đến những người đã bình bầu cho bạn. 

Hãy gửi Email yêu cầu trả lại tên miền danh hiệu tại info.danhhieu.com